facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Tautos Fondo stipendijos – Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniams

Liepa 12, 2017

Graži ir šilta liepos pradžios diena tapo šventinė Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenėje. Ir visai ne todėl, kad jau baigėsi egzaminų maratonas ir ,,parplaukė“  džiugesį keliantys rezultatai. Tai buvo kitoks renginys – Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo stipendijos buvo įteiktos Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniams: Eglei Gustainytei, 8 c klasės mokinei, Pijui Stravinskui, 1 b klasės mokiniui, ir Emilijai Sadauskaitei, 8 d klasės mokinei. Metinę stipendiją sudaro 520 eurų už mokslą, uniformą ir rekolekcijas. Tai ne tik didžiulė paspirtis ir pagalba šeimai, bet ir neapsakomai malonus jausmas tiek mokiniams, tiek jų tėveliams. Tai ir materiali, ir dvasinė nauda, kai žmogus yra įvertinamas ir už tai jis sulaukia atlygio. Tokios stipendijos gimnazijai įteikiamos jau penktą kartą.

Kokie atrankos kriterijai? Mokiniai turėjo užpildyti anketą, kurią laidavo jų tėveliai (teigdami, kad pateiktos žinios teisingos ir tikslios) ir parašyti  2 – 3 puslapių (A4 formato, spausdintas)  rašinį tema ,,2018 metais švęsime 100 metų sukaktį kai Lietuvos valstybės nepriklausomybė buvo paskelbta. Kokias vertybės ir kas per asmenybės prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą?“ Mokiniai, kurie nusprendė dalyvauti, patyrė dvigubą išbandymą: jie dar turėjo ruošis standartizuotiems testams bei tie, kurie baigė aštuonias klases, rengėsi stojamiesiems egzaminams į I gimnazijos klasę. Rašinys irgi savotiškai pareikalavo laiko ir pastangų. Bet, kai teikiamas pažymėjimas stipendijai gauti, jau viskas praeityje ir tą akimirką  lieka tik džiaugsmas. Dviejų mokinių – Eglės Gustainytės ir Emilijos Sadauskaitės – rašiniai premijuoti po 100 eurų. Taip nusprendė Stipendijų skirstymo komitetas, kuris dirbo Vilniuje.

Šventėje dalyvavo svečiai: Juozo Giedraičio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius, kunigas Gediminas Kijauskas, SJ, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto lektorius Andrius Grodis, Kauno jėzuitų gimnazijos plėtros skyriaus vadovė Edita Zarembienė ir Plėtros koordinatorė Rugilė Butkevičiūtė. Su jais susitiko ir bendravo Kauno jėzuitų gimnhazijos direktorius kunigas Rytis Gurkšnys. Jis paaiškino, kad gimnazija įgyvendina pagrindinio (5-10 kl.) bei vidurinio ugdymo (11-12 kl.), neformaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato diplomo (11-12 kl. anglų kalba) programas, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programą. Mokiniai priimami į penktą, I gimnazijos, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programos klasę bei Tarptautinio bakalaureato (mokslas vyksta anglų kalba) klases, sudaromos galimybės išvykti į mainų programas JAV. Gimnaziją baigę mokiniai gali pasirinkti, kur studijuoti:  Lietuvoje ar užsienyje. Direktorius džiaugėsi gražiais mokinių pasiekimais, laimėjimais, kad baigusieji gimnaziją studijuoja geriausiuose pasaulio universitetuose, o grįžę skleidžia savo įgytas žinias tėvynėje. Pats direktorius studijavo Miunchene, Bostone. Taigi, yra kuo pasidžiaugti, nes gimnazija laikosi krikščioniškojo ugdymo, bet atveria langus ir į pasaulį, kur baigusieji gali  įgyvendinti savo  svajones, priimti geriausius sprendimus.

Ką mes žinome apie Tautos Fondą? Tai yra kultūros ir švietimo labdaros organizacija, kurios pagrindinė misija siejama su atgimstančios tautos vertybėmis, ir siekiais. Tautos Fondas stengiasi padėti krikščioniškajam jaunimui ne tik formuoti savo pasaulėžiūrą ir ugdyti dvasines vertybes kilniais darbais, bet ir siekia padėti jaunimui integruotis į dabartinį, vis modernėjantį pasaulį, savo jausmus nukreipti patriotiška linkme, formuoti savo mentalitetą.

Renginyje dalyvavęs Juozo Giedraičio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius išsamiai papasakojo apie Juozo Giedraičio asmenybę, pristatęs jį kaip aktyvų visuomenininką, teisininką, nuo 1949 m. įsitraukusį į  Tremtinių ir JAV lietuvių bendruomenės veiklą. Jo pastangomis susijungė Ateitininkų federacija ir Lietuvių bendruomenė. Jo iniciatyva Tautos fondas nuo 1992 m. rėmė Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos lietuvių mokyklas. Didelį džiaugsmą šeimoms teikė šių stipendijų skyrimas. Belieka pateisinti lūkesčius ir stengtis darbuotis dar aktyviau ir nuoširdžiau.

Vilniaus universiteto istorijos fakulteto lektorius Andrius Grodis susirinkusiuosius labai sudomino tema apie 1918 m. Nepriklausomybės Akto priėmimo istorines aplinkybes, įtraukė į diskusiją. Kunigas Gediminas Kijauskas, SJ, prisiminė savo jaunystę ir išgyvenimus šeimoje. Iš tiesų, nelengvai ateita į laisvę, bet šiandieniam jaunimui tai yra tiktai istorija, bylojanti apie senelių įneštą indėlį į tautos vienovę. Šeimose ugdomi ir gimnazijoje puoselėjami tautiniai ir patriotiniai jausmai vėliau taps pasaulėžiūra, tvirta nuomone ir didelėmis pastangomis dirbti dėl savo tėvynės gerovės. Jėzuitų gimnazija labai tikslinagai eina šiuo keliu.

Įspūdinga ir labai miela, kad šventėje – ir ne tik šioje – mokiniai dalyvavo su savo tėveliais, broliais ir seserimis. Visi šnekučiavosi prie vaišių stalo, kol  Juozo Giedraičio stipendijos laimėtojai su svečiais fotografavosi prie nepažįstamojo kareivio kapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus kiemelyje. Taigi, laimėtojai džiaugiasi, stipendijas įteikusieji – irgi, nes Juozo Giedraičio vardo Lietuvos moksleivių fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvos katalikiškose mokyklose ir gimnazijose besimokantiems pavyzzdingiems mokiniams. Fondo steigėjai: vyskupas Paulius Baltakis, Jurgis Valaitis, Pranas Povilaitis, Algis Vedeckas, Jonas Vainius. 

 

Marija Gustainienė

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių