facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Socialinė veikla

Gimnazija socialinės patirties ugdymą, pagrįstą šv. Ignaco pedagogika, suvokia kaip prioritetinį švietimo uždavinį. Socialinės veiklos praktika, kaip socialinė tarnystė, įgyvendinama abipusiu gimnazijos ir mokinių įsipareigojimu.

Programos tikslas:

• ugdyti mokinių psichosocialinius įgūdžius ir sudaryti sąlygas įgyti socialinę patirtį atliekant praktiką miesto ligoninėse, neįgaliųjų dienos centruose, senelių namuose, vaikų darželiuose, vienuolynuose ir t.t.

Programos uždaviniai:

• ugdyti jaunų žmonių gebėjimą kurti integruotą bendruomenę, kuriojevisaverčiai jaučiasi
įvairių socialinių grupių, įsitikinimų, sveikatos ir sugebėjimų žmonės;
• ugdyti mokinių atjautą kitų nepritekliui, netektims, fiziniam ir dvasiniam skausmui;
• ugdyti psichologiškai brandžią asmenybę, gebančią reflektuoti savo jausmus bei išreikšti tai tarnyste;
• 5-8 klasių mokiniams sudaryti sąlygas dalyvauti vienkartinėse socialinės tarnystės akcijose, kurias organizuojaklasės auklėtoja(s) ir socialinė pedagogė;
• I-III klasių gimnazistams greta intelektualinio ugdymo sudaryti sąlygas įgyti socialinio aktyvumo patirtį, orientuotą į slaugą, patarnavimą ir komunikaciją su įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenimis;
• I-III klasių gimnazistai gali dalyvauti vienkartinėse akcijose, projektuose bei socialinės patirties programoje, kurios esmė – socialinio aktyvumo, tolerancijos, integravimosi, atjautos ir tarnavimo ugdymo(si) skatinimas.

Reikalavimai:

• 5-8 klasių mokiniai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką ne mažiau kaip 5 val. per mokslo metus;
• I-III klasių gimnazistai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką gimnazijoje ar už jos ribų per metus ne mažiau kaip 40 val. (bent 50 % socialinės praktikos valandų privaloma atlikti ne pelno siekiančiose įstaigose su tam tikra socialine grupe ( pvz.: vaikais, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis);
• III klasių gimnazistai privalo dalyvauti socialinių veiklų savaitėje (pirmąbirželio savaitę), per kurią turi surinkti ne mažiau kaip 20 socialinės praktikos valandų;
• I-III klasių gimnazistams skiriama 1 pamoka per du mėnesius socialinės veiklos ref- leksijai atlikti;
• programa vykdoma bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, tėvais ir socialiniais par- tneriais;
• I-III klasių gimnazistaiiki I semestro pabaigos privalo atlikti bent 20 % visų socialinės praktikos valandų (I – II kl. – 8 val.; III kl. – 12 val.), kiekvieno semestro pabaigoje mokinys privalo pateikti socialinės praktikos refleksiją;
• 5-8 klasių mokiniams socialinė veikla vertinama (e-dienyne)įskaityta/neįskaityta mokslo metų pabaigoje;
• I-III klasių gimnazistams socialinė veikla vertinama įskaityta/neįskaityta (e-dienyne) kiekvieno semestro pabaigoje;
• socialinės praktikos įskaita vertinama, vadovaujantis įrašais socialinės praktikos įskaitos lape (žr. kitame lape);
• neatlikus socialinės praktikos ir neatsiskaičius už ją, mokiniui siūloma pasirinkti kitą mokyklą.

Socialinės praktikos refleksija (apmąstymas)

Socialinės praktikos refleksijos būdai gali būti kiekvieno laisvai pasirinkti, tačiau turėtų būti laikomasi tokių reikalavimų:

1. Nurodyti savo vardą, pavardę ir klasę.

2. Kur atlikta socialinė praktika? Kokios buvo mano pareigos ir veikla?

3. Klausimai prieš pasirenkant socialinę praktiką:

– Kodėl pasirinkau šią įstaigą?
– Ko tikiuosi iš socialinės praktikos? Trumpai parašykite apie savo lūkesčius ir viltis.
– Kokius savo gebėjimus, bruožus įžvelgiu, kurie, mano manymu, galėtų pasitarnauti socialinėje praktikoje?
– Ko norėčiau išmokti socialinėje praktikoje?
– Kodėl socialinė praktika yra svarbi?

4. Klausimai per socialinę praktiką ir po jos:

– Ką padariau (šiandien, šią savaitę, šį mėnesį), kad galėčiau būti patenkintas?
– Kokių iššūkių patyriau (šiandien, šią savaitę, šį mėnesį) ir kaip man pasisekė juos
įveikti?
– Kas buvo gerai? Kas blogai?
– Ko naujo išmokau?
– Kas pasikeitė? Kokiomis svarbiausiomis patirties mintimis norėčiau pasidalyti su kitais?
– Ar mano praktika buvo naudinga kitiems?
– Jei galėčiau pakartoti, ką daryčiau kitaip savo praktikoje?
– Kaip įstaiga, kurioje atlikau socialinę praktiką, mane sutiko?
– Kokie socialinės praktikos klausimai liko neišspręsti?
– Kodėl gimnazijoje socialinė praktika yra svarbi? Ar pasikeitė mano požiūris į ją?


Atsakingi:

• 5-8 klasių socialinę praktiką koordinuoja socialinė pedagogė; Rūta Balčiūnaitė, A-310 kab.
• I-III gimnazijos klasių socialinę praktiką koordinuoja socialinės praktikos koordinatorė Eglė Labutytė, pirm-penkt 9-16val., V-205 kab, kjgsocialinis@gmail.com, 868784718

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių